Do 29.6. 2012 posílejte přihlášky Mgr. Šimákovi a informujte na telefonním čísle: 602 110 120

je otev

řená pro všechny sporty

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • proděkan pro rozvoj může uchazečům bez maturity udělit výjimku, která umožní získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy
 • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
 • doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení
 • přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení

Podmínky pro otevření  daného oboru studia

 • minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport
 • v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně občanským sdružením projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace

Organizace výuky

 • studium je dvouleté
 • 9 konzultací do roka (konzultace začínají ve čtvrtek odpoledne a končí v sobotu v poledne)
 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (ZK) nebo zápočty (Z)

Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZK) před zkušební komisí
 • obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent

 • osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
 • vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání  trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání  a současně splňují základní podmínku pro vydání  živnostenského listu.

 

Trenérská škola – licence B

 • rekvalifikační kurz opravňující  k získání živnostenského listu
 • vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 50 hodin
 • specializace 100 hodin
 • doplňující všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin
 • koná se pravidelně 2x do roka a to vždy v 1. polovině měsíců února a září
 • přihlášky prostřednictvím sportovních svazů a občanských sdružení v tělovýchově a sportu ČR vždy do 15. prosince a 15. července každého roku.

Závěrečné zkoušky

 • test z vědeckého základu sportovního tréninku
 • test, ústní zkouška a praktická zkouška ze specializace
 • test ze všeobecně vzdělávacího základu

Úspěšní absolventi získají osvědčení které je opravňuje k získání živnostenského listu a k přiznání trenéra lic. B – II. třídy.

 • Vědecký základ sportovního tréninku – Obecná část kurzu pro trenéry licence „B“ 
  UK FTVS – školící a kooperační centrum 
  Mgr. Jiří Ammer 
  Termín: víkendový model: 14. – 16.9.2012 a 28. – 30.9.2012 
  Rozsah: 50 hodin

Další informace pro studenty:

http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/informace-studentum-ts.htm

Městská část Praha 6 Praha - evropské město sportu 2016